+90 288 212 66 10 +90 531 790 84 39 [email protected]

Kültür ve Turizm Bakanlığının 1984 yılında 18294 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı yönetmeliğe istinaden;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında;

Define arama, istenecek belgeler, arama usulü ve çıkacak defineden aramayı yapana tanınacak haklara ilişkin esaslar bildirir genelgedir.

Özet olarak;

– Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirine bir dilekçe ile müracaat ederler.
– Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait bulunduğu açıklanır.
– Define aranacak yer 100 metreyi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.
– Aranacak alanın Sit Alanı veya Mezarlık olmaması şartı aranır.
– İlgili Müze Müdürlüğünce verilecek “Define Arama Ruhsatı” düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir ve geçerlilik tarihi içinde hava şartlarından dolayı bir defaya mahsus 1 ay uzatılabilir.
– Aramalar esnasında gözetmen tayin edilebilir.
– Kazılar sırasında oluşabilecek hasar ve zararların telafisi arama ruhsatını alan ilgiliye aittir.
– Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular Kültür ve Tabiat Varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.
– Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si aracıya (ruhsatlı arama yapan kişiye), özel veya tüzelkişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı aracıya (ruhsatlı arama yapan kişiye ve %10’u ise mülk (arazi) sahibine verilir.

Kalanı da hazineye devredilir. Bu bilgiler ışığında; dedektör alımı ve satımı serbest ve yasaldır. Define arama ve çıkabilecek defineden hak talep etme konusu kanuna bağlanmış olup, ilgili ruhsat ile serbest bırakılmıştır.